aNIME INFO

Jiandao Di Yi Xian

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action, Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: 剑道第一仙, Supreme Sword God

Jiandao Di Yi Xian

Show Comments

ADVERTISEMENTS

RECENT RELEASE

Season